Zapytanie dotyczące transportu
Zlecenie transportowe
Menu

Ogólne warunki handlowe

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty internetowej

W przypadku stosunków umownych z klientami obowiązuje wyłącznie prawo niemieckie.
Podany w danych kontaktowych operator strony internetowej nie gwarantuje aktualności, poprawności, kompletności ani jakości udostępnionych informacji. Jeżeli ze strony wymienionego w danych kontaktowych operatora nie występuje możliwa do udowodnienia, wynikająca z celowego działania lub rażącego zaniedbania wina, roszczenia dotyczące odpowiedzialności za szkody natury materialnej lub duchowej dotyczące skorzystania lub nieskorzystania z przedstawionych informacji bądź wykorzystywania błędnych lub niekompletnych informacji są co do zasady wykluczone. Wszystkie oferty mają charakter niewiążący i niezobowiązujący. Operator wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia części stron lub całej oferty bez wcześniejszej zapowiedzi bądź czasowego albo ostatecznego wstrzymania publikacji. Za sprawą naszej oferty online prezentujemy klientom opcje zarządzania pojazdami oraz ich dostawy. W każdym pojedynczym przypadku zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia aktualnej dostępności. Klientowi nie przysługują roszczenia prawne dotyczące wybranej opcji.

2. Odnośniki i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do obcych stron internetowych („linki”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności operatora, byłby on za nie odpowiedzialny jedynie wówczas, gdyby operator znał ich treść i miałby techniczną możliwość oraz sposobność zablokować opcję korzystania z nich w razie niezgodnych z prawem treści. Operator oświadcza niniejszym wyraźnie, iż w momencie umieszczania linków na podlinkowanych stronach nie stwierdzono żadnych niezgodnych z prawem treści. Operator nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły projekt, treść ani autorstwo podlinkowanych/powiązanych stron. Z tego powodu wyraźnie dystansuje się niniejszym od wszystkich treści podlinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmodyfikowane po umieszczeniu linków. Niniejsze stwierdzenie dotyczy wszystkich umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej linków oraz odniesień, a także obcych wpisów w utworzonej przez autora książce gości, na forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne treści a zwłaszcza za szkody wynikające ze skorzystania lub nieskorzystania z tego rodzaju informacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie właściciel strony, do której prowadzą odnośniki, a nie osoba, która za pośrednictwem linków jedynie kieruje do określonej publikacji.

3. Prawo autorskie i prawo do używania znaków zastrzeżonych

Operator dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich dotyczących wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, wykorzystywać samodzielnie wykonane grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty, a także korzystać z dzieł nieobjętych licencją.
Wszystkie wymienione w niniejszej ofercie internetowej i ew. chronione przez osoby trzecie znaki firmowe i towarowe podlegają bez żadnych ograniczeń przepisom obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych oraz prawom własności odpowiednich właścicieli. Samo wymienienie nie świadczy jednak o tym, iż dany znak firmowy nie jest chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych, opracowanych przez operatora obiektów posiada wyłącznie on. Zabrania się zwielokrotniania lub wykorzystywania tego rodzaju grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych publikacjach w formie drukowanej lub elektronicznej bez uzyskania wyraźnej zgody operatora.

4. Ochrona danych

Jeżeli w ramach oferty internetowej udostępniono możliwość podania danych osobowych lub danych firmy (adresy e-mail, nazwiska, adresy), zakłada się, że zostają one przekazane przez użytkownika w pełni dobrowolnie. Korzystanie i opłacenie wszystkich oferowanych usług jest, w miarę możliwości technicznych, dozwolone również wówczas, jeżeli takie dane nie zostały podane lub zostały przekazane w zanonimizowanej formie bądź jako pseudonim.

5. Skuteczność prawna tego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy postrzegać jako część oferty internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są (już) zgodne z obowiązującym stanem prawnym lub nie są z nim zgodne w pewnym zakresie, nie ma to wpływu na ważność treści oraz zakresu obowiązywania pozostałych fragmentów dokumentu.